Seachtain na Gaeilge le Energia 2023

logo2020 footer

Léiriú Speise Seachtain na Gaeilge

Féile idirnáisiúnta ina gceiliúrtar an Ghaeilge trí na healaíona, tríd an chultúr agus tríd an chruthaitheacht is ea Seachtain na Gaeilge le Energia.

Chun Seachtain na Gaeilge le Energia a chomóradh gach bliain, eagraíonn grúpaí deonacha agus pobail, údaráis áitiúla, scoileanna, leabharlanna agus eagraíochtaí ceoil, spóirt, ealaíon agus cultúir imeachtaí agus gníomhaíochtaí a eagrú ina gceantar áitiúil ón 1 Márta go dtí an 17 Márta.

Ag an fhéile, faigheann gach duine – idir chainteoirí líofa, fhoghlaimeoirí agus dhaoine a bhfuil cúpla focal acu – an deis chun taitneamh a bhaint as an Ghaeilge trí chlár imeachtaí siamsúla spraíúla.

Is teanga do chách í an Ghaeilge agus is imeacht do chách í Seachtain na Gaeilge le Energia – Bain Triail Aisti – Surprise Yourself!

Beidh imeachtaí ar líne I rith Seachtain na Gaeilge le Energia 2023 chomh maith le aghaidh ar aghaidh. Tá sé tábhachtach an t-imeacht seo a cheiliúradh go fóill, áfach, chun tacú le pobail áitiúla agus chun rannchuidiú le folláine agus cáilíocht na beatha a fheabhsú do chónaitheoirí.

Le linn Sheachtain na Gaeilge le Energia 2023, díreoidh muid ar an Ghaeilge a cheiliúradh trí phobail áitiúla, agus cur chuige leathan á ghlacadh againn i leith na teanga chun go gcuimseoidh sí an cultúr, na healaíona agus an oidhreacht.   Ba mhaith linn Léirithe Spéise a fháil ó ghrúpaí agus daoine aonair sa cheantar a bhfuil spéis acu in imeacht nó gníomhaíocht áitiúil a eagrú do Sheachtain na Gaeilge le Energia i mbliana. Áirítear leis na grúpaí sin grúpaí pobail, ealaíon, spóirt, cultúir, oidhreachta agus teanga, i measc grúpaí eile.

San imeacht nó sa ghníomhaíocht a eagrófar, ceiliúrfar cultúr an bhaile fearainn, an tsráidbhaile, an bhaile nó an phobail áitiúil. D’fhéadfaí an ceiliúradh a dhéanamh sna foirmeacha seo a leanas, i measc cuid mhór foirmeacha eile: taibhiú, taispeántas, taispeántas saothar, mionfhéile, comórtas tallainne agus oíche micreafóin oscailte.

Féadfar an t-imeacht nó an ghníomhaíocht a dhéanamh i bpearsa (faoi réir na rialachán reatha maidir le scaradh sóisialta agus faoi réir aon tosca sábháilteachta eile) nó ar líne nó i bpearsa agus ar líne araon.

Tabharfaidh Comhairle Ceantair Fhear Manach agus na hÓmaí £250 agus cúnamh margaíochta agus poiblíochta do gach togra go dtacóidh sí cheann d’imeachtaí nó de ghníomhaíochtaí ar fud an cheantair.

Is é 5pm Dé Máirt, 25 Deireadh Fómhair 2023 an spriocdháta le haghaidh Léiriú Spéise i Seachtain na Gaeilge i mbliana a chur isteach. Is féidir leat iarratas a chur isteach anseo

 

Expression of interest for Seachtain na Gaeilge

Fermanagh and Omagh District Council is inviting Expressions of Interest from across the district from community, arts, sports, cultural, heritage, linguistic and other groups and individuals who are keen to take part in Seachtain na Gaeilge le Energia 2023 by organising a local event or activity.

Seachtain na Gaeilge le Energia is an international celebration of the Irish language through arts, culture and creativity which runs annually from 1-17 March, and sees voluntary and community groups, local authorities, schools, libraries, and music, sports, arts and culture organisations deliver Irish language events and activities in their local areas.

The festival provides an opportunity for everyone to enjoy the Irish language through a programme of entertaining and fun events irrespective of their fluency or previous experience of the language

Irish is for everyone, Seachtain na Gaeilge le Energia is for everyone – Bain Triail Aisti – Surprise Yourself!

Seachtain na Gaeilge le Energia 2023 will continue to deliver events online and in person. However, it is important to celebrate this event, to support local communities and to contribute towards the wellbeing of and quality of life for residents.

During Seachtain na Gaeilge le Energia 2023, the focus will be on celebrating the Irish Language through local communities, by broadening the approach to the language to include culture, arts and heritage.

To support communities in organizing events to celebrate the festival, the Council will offer financial support of £250 per proposal for events or activities across the district together with assistance for marketing and publicity.

This event or activity will celebrate a townland, village, town or community’s culture and might be a performance, demonstration, display of work, mini festival, exhibition, talent competition, open mic night or take many other forms. It may be in-person, online or a combination of both.

The deadline for submission of Expressions of Interest for next year’s Seachtain na Gaeilge is 5pm on Tuesday 25 October 2022. Applications are available here

Iarratas/ Application

Clár Seachtain na Gaeilge 2022

SNAG 22 Poster