Irish Language Activities Resume in Strule Arts Centre and Enniskillen Castle

2nd January 2020

Fermanagh and Omagh District Council’s new season of Irish language activities commences in Strule Arts Centre on Wednesday 15 January 2020 and Enniskillen Castle on Thursday 16 January 2019.

In the Strule Arts Centre, the popular sean-nós and set dancing class run from 6 pm – 7pm and will give participants the opportunity to learn these traditional forms of Irish dancing. Not only do they provide great exercise but are also very enjoyable social activities. All levels are catered for in this class.

Singing in Irish in a group setting takes place between 7 pm and 8 pm. This is also a very enjoyable social activity and an effective way of learning Irish. This activity enables participants to learn popular traditional songs in Irish that they have the opportunity of performing in concert and events during the year as part of singing group, Ceoltóirí na hÓmaí.

The Irish language classes bring the Wednesday night activities to a close in Strule Arts Centre and run from 8 pm – 9:30 pm on Wednesday nights. Beginner, improver and advanced levels are all catered for in these formally structured classes that place the emphasis on speaking Irish.

Beginner, improver and intermediate classes are available in Enniskillen Castle on Thursday evenings; 7.30 pm -9.30 pm from 16 January to 19 March. Join our growing number of learners of all levels on their language learning journey.

A conversation class will also take place in Strule Arts Centre on Friday mornings from 10:30 am – 12:00pm. Classes can be booked online at www.strulearts.co.uk or www.enniskillencastle.co.uk by telephone on 0300 303 1777. For further information on the classes email culture@fermanaghomagh.com

Clár Imeachtaí na Gaeilge Ag Tosnú Arís In Ionad Ealaíne na Sruthaile agus I gCaisleán Inis Ceithleann

Cuirfear tús in athuair le clár imeachtaí na Gaeilge de chuid Fhear Manach agus na hÓmaí in Ionad Elaíne na Sruthaile agus I gCaisleán Inis Ceithleann. Tosóidh ranganna na hÓmaí Dé Céadaoin 15 Eanáir agus Inis Ceithleann Dé Déardaoin 16 Eanáir.

Ón 6 i.n.go dtí 7 pm a bheas an rang damhsa sean-nós agus seit ar siúl ina mbíonn seans ag daoine na damhsaí traidisiúnta seo a fhoghlaim. Aclaíocht iontach atá sna damhsaí seo atá ann fosta mar ghníomh shóisialta taitneamhach a thugann faoiseamh don intinn.

Bíonn grúpa amhránaíochta ag dul ar aghaidh idir 7 pm agus 8 pm. Gníomhaíocht taitneamhach eile é seo atá éifeachtach mar shlí chun Gaeilge a fhoghlaim. Foghlaimíonn na rannpháirtithe amhráin traidisiúnta le chéile a mbíonn seans acu a cheol faoin ainm Ceoltóirí na hÓmaí ag ceolchoirmeacha agus imeachtaí eile i rith na bliana.

Tugann na ranganna Gaeilge a bhíonn ar siúl idir 8 pm agus 9:30 pm seans do fhoghlaimeoir Gaeilge ag bun, meán agus ard leibhéal feabhas a chur ar a gcuid scileanna teanga. Cuirtear béim sna ranganna struchtúrtha seo ar labhairt na Gaeilge. Beidh bunrang, feabhsaitheoirí, agus meánrang ar fáil i gCaisleán Inis Ceithleann ar oíche Déardaoin; 7.30 i.n.-9.30 i.n. ó 16 Eanáir go 19 Márta. Tar le foghlaimeoirí eile ag gach leibhéal ar turas ag foghlaim teanga.

Beidh rang comhrá ar siúl fosta maidin Dé hAoine ón 10:30 r.n. – 12:00 meán lae. Is féidir áit a chur in áirithe do na ranganna seo ar líne ag www.struleartscentre.co.ukwww.enniskillencastle.co.uk nó trí glaoch a chur ar 0300 303 1777.

Chun tuilleadh eolais a fháil ar na ranganna seo téigh i dteagmháil linn ag an seoladh r-phost culture@fermanaghomagh.com ó ag an uimhir